Terms & Conditions (NL)
Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Originalbarbam
Vlierstraat 560
7544gp Enschede
Telefoonnummer: +31647157872
E-mailadres: info@barbam,nl
KvK-nummer: 08206132
Btw-identificatienummer: Nl236941422B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping 

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.


Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen;
 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 6. voor losse kranten en tijdschriften;
 7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 8. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 9. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 3. betreffende weddenschappen en loterijen.


Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.


Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen/2weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.


Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.


Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.


Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.


Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


Terms & Conditions

Contents:

Article 1- Definitions
Article 2- Corporate Identity/Entrepreneur
Article 3- Relevance
Article 4- Offer
Article 5- Agreement
Article 6- Right of Withdrawal
Article 7- Withdrawal Costs
Article 8- Exclusion Right of Withdrawal
Article 9- Pricing
Article 10- Conformity and Guarantees
Article 11- Delivery and Execution
Article 12- Length transactions: duration, termination and extension
Article 13- Payments
Article 14- Complaints
Article 15- Disputes
Article 16- Additional and Different Provisions
Article 17- General Conditions/Terms  Post Payments


Article 1 – Definitions

In these Conditions/Terms the following definitions are applicable:

Consideration time: the term during which the consumer can execute the right of withdrawal.
Consumer the natural person not dealing on behalf of a company or profession and who comes to a distance agreement with the entrepreneur.
Daycalendar day
A length transaction: a distance agreement related to a series of products and services of which the delivery obligation and the purchasing are spread over a period of time.
Durable Mediumany instrument which enables the recipient or the entrepreneur to store information addressed personally to them in a way accessible to future reference for a period of time adequate to the purpose of the information and which allows the unchanged reproduction of the information stored.
Right of Withdrawalthe possibility for the consumer to terminate the distance agreement within the consideration term.
Entrepreneurthe natural person or corporation who offers distance products to consumers.
Distance Agreement: an agreement based on a corporate organized system of distance sales of products and services including the closing of an agreement using one or more techniques of distant communication.
Technique of distant Communicationa means that can be used to close an agreement without the consumer and the entrepreneur have gathered together in the same place and at the same time.


Article 2- Corporate Identity/Entrepreneur

OriginalBarbam (statutaire naam, eventueel aangevuld met handelsnaam);
Vlierstraat 560
7544 GP Enschede;
Phonenumber: 0031647157872
E-mail: info@barbam.nl
Chamber of commerce number: 08206132
VAT identification number: Nl236941422B01

If the activity of the entrepreneur is submitted to a relevant licensing system: the data of the supervisory authority.
If the entrepreneur pursues a regulated profession:
The professional association of which the entrepreneur is a member:
The profession, the location in the EU or in the European Economic space where this profession has been assigned:
A reference to the professional rules which apply in the Netherlands and instructions where and how accessible these professional rules are.


Article 3- Relevance 

These general conditions/terms apply to any offer of the entrepreneur and to every finalized distance agreement between entrepreneur and consumer.

Before the distance agreement is concluded, the text of the general conditions/terms is being made available to the consumer. If this is reasonably not possible that before the distance agreement is concluded, it will be indicated that the general conditions/terms can be seen at the entrepreneur and on request of the consumer these general conditions/terms shall be sent to the consumer as soon as possible without extra costs.

If the distance agreement is concluded electronically, notwithstanding the previous article and before the distance agreement is concluded, the text of the general conditions/terms can be made available electronically to the consumer in such a way that the text can be saved in a simple way on a durable medium. If this is reasonably not possible that before the distance agreement is concluded it will be indicated where the consumer can find the general conditions/terms electronically and that these conditions/terms at the consumer’s request will be sent electronically or otherwise to the consumer without extra cost.

For the case that besides these general conditions/terms, specific product and service conditions are also applicable, the second and third article are mutatis and in case of conflicting conditions/terms the consumer can appeal on the relevant conditions/terms  which are the most favorable for the consumer.


Article 4- Offer

If an offer has a limited validity or has other specifications, this will be emphatically mentioned.

The offer contains a complete and accurate description of the offered products and services. The description is sufficiently detailed to enable a proper consumer’s assessment of the products/services. The images used by the entrepreneur are true representations of the products and services. Obvious mistakes and errors do not bind the entrepreneur.

Each offer contains such information that it is clear for the consumer which rights and obligations are related  to the offer when it is accepted by the consumer. This concerns in particular:

price inclusive taxes
possible costs of delivery
the manner in which the agreement has been concluded and the necessary signatures
whether to apply the right of withdrawal
the method of payment, delivery and performance of the contract
the deadline for accepting the offer or the period within which the entrepreneur guarantees the price
the level of the rate for distance communication if the costs for the usage of the technology for distance communication are calculated on another ground than the regular fare for communication
if the agreement after the conclusion is archived and if so how to consult it for the consumer
the manner in which the consumer, before concluding the agreement, can check and if necessary also restore the information provided by hem under the agreement
any other languages, including Dutch, for the agreement
the codes of conduct to which the entrepreneur is subject and the manner in which the consumer can consult electronically the codes of conduct; and
the minimum duration of the distance agreement in the event of a length transaction.


Article 5- The Agreement 

The agreement is finalized, subject to the provisions in paragraph 4, at the moment the consumer accepts the offer and meets the conditions.

If the consumer has accepted electronically the offer, the entrepreneur immediately confirms electronically that he has received the acceptance of the offer. As long as the entrepreneur has not confirmed the acceptance, the consumer can terminate the agreement.

If the agreement is concluded electronically, the entrepreneur will take appropriate technical and organizational measures to protect the electronic data transfer and that he will ensure a safe web environment. If the consumer can pay electronically, the entrepreneur will observe the necessary security measures.

The entrepreneur can notify or check, within the legal framework, if the consumer can meet the payment obligations, and also check all important facts and factors which are needed to finalize a sound distance agreement. If the entrepreneur based on research, has good reasons not to conclude the agreement then he is entitled to motivate and to refuse an order/ request or he can connect special conditions to the execution of the offer.

The entrepreneur shall send the following information with the products or services, written or in such a manner that the consumer can store in an accessible way the data on a durable medium:

 1. The address of the company for the consumer to file complaints
 2. The conditions and the way how the consumer can execute the right of withdrawal and a clear indication related to the exclusion of the right of withdrawal.
 3. Information about after sales guarantees and services
 4. Article 4 paragraph 3 unless the entrepreneur has already sent this information before the execution of the agreement.
 5. The requirements for termination of the agreement if the agreement has a duration of one year or more or of if it has an indefinite duration.

In case of a length transaction the previous clause e. is only applicable for the first delivery.


Article 6- Right of Withdrawal 

Deliverance of products:

After purchasing products the consumer has the possibility to disband the agreement without giving reasons during 14 days. The cooling off period starts on the day after the consumer receives the product or a pre-designated representative by the consumer made known to the entrepreneur.

During the cooling off period the consumer shall treat the product and the package carefully. He shall unpack or use the product only to that extent to as far as it is necessary to judge if he wishes to keep the product. If he does want to execute the right of withdrawal, he shall return the product with all accessories and -if reasonably possible- in the original conditioning and packaging to the entrepreneur, in accordance with the provided reasonable and clear instructions of the entrepreneur.

Deliverance of Services:

After the deliverance of services the consumer has the possibility to disband the agreement without giving reasons during at least 14 days, commencing on the day of the entering into the agreement.

In order to execute the right of withdrawal, the consumer must abide by the reasonable and clear instructions provided by the entrepreneur at the offer or finally at the deliverance of the service.


Article 7- Withdrawal Costs 

If the consumer executes the right of withdrawal, he will have to pay no more than the costs of returning the product.

If the consumer has made a payment, the entrepreneur shall pay back this amount as soon as possible but no later than within 14  days after the repeal or after the return shipment.


Article 8- Exclusion Right of Withdrawal

The entrepreneur can exclude the right of withdrawal of the consumer for as far as foreseen in paragraph 2 and 3. The exclusion of the right of withdrawal applies only if the entrepreneur has clearly mentioned this at least in time before the conclusion of the agreement.

Exclusion of the right of withdrawal is only possible for the following products:

 1. Which are established by the entrepreneur according to specifications of the consumer
 2. That they are clearly personal in nature
 3. Which cannot be returned because of their nature
 4. That can spoil or age quickly
 5. Whose price is bound to fluctuation on the financial market which the entrepreneur has no influence
 6. Individual newspapers and magazines
 7. For audio and video recordings and computer software of which the consumer has broken the seal.

Exclusion of the right of withdrawal is only possible for the following services:

 1. Concerning lodging, transport, restaurants or to spend leisure on a certain date or during a certain period.
 2. Whose delivery has begun with the express consent of the consumer before the consideration period has expired.
 3. Concerning betting and lotteries


Article 9- Pricing

During the validity period mentioned in the offer, the prices of the offered products and services shall not be raised save for price changes due to changing VAT rates.

Notwithstanding the previous paragraph the entrepreneur can offer products and services with variable prices when these prices are subject to fluctuations on the financial market and where the entrepreneur has no influence. This bondage to fluctuations and the fact that the mentioned prices are target prices will be mentioned with the offer.

Price increases within 3 months after the conclusion of the agreement are only permitted only if they are the result of legal regulations or provisions.

Price increases from 3 months after the conclusion of the agreement only if the entrepreneur has stipulated this and:

 1. These are the result of legal regulations or provisions; or
 2. The consumer has the competence to terminate the agreement from the day the price increase takes effect.

The in the offer mentioned prices include VAT.


Article 10- Conformity and Guarantees

The entrepreneur ensures that the products and services measure up to the agreement, ensures the in the offer mentioned specifications, ensures reasonable requirements, soundness and or usefulness and ensures on the date of the establishment the existing legal provisions and/or government regulations. If agreed the entrepreneur also ensures that the product is suitable for other than normal use.

A guarantee provided by the entrepreneur, manufacturer or importer does nothing to alter the rights and claims which the consumer under the agreement can put forward against the entrepreneur.


Article 11- Delivery and Execution 

The entrepreneur shall observe in utmost care the reception and execution of orders of products and when assessing applications for services.

The address that has been made known by the consumer to the entrepreneur is considered to be the delivery place.

Taking into account what is stated in article 4 of the general conditions/terms , the entrepreneur shall execute the accepted orders expeditiously but not later than within 30 days unless a longer period has been agreed. If the delivery is delayed or if a delivery cannot or partially be executed, the consumer is notified about this no later than 30 days after he placed the order. In that case the consumer has the right to terminate the agreement without any further cost and he is entitled to compensation.

In the event of termination in accordance with the previous paragraph the entrepreneur shall pay back the amount that the consumer has paid as soon as possible but no later than 30 days after the termination.

If the delivery of an ordered product appears to be impossible, the entrepreneur shall strive to make available a replacement product. At least before the delivery it will be mentioned in a clear and understandable manner that a replacement product will be delivered. The right of withdrawal cannot be ruled out with regard to replacement products. The costs of a possible return shipment come at the expense of the entrepreneur.

The risk of damage and/or loss of products rest with the entrepreneur until the moment of delivery at the consumer or a pre-designated and an announced representative to the entrepreneur, unless otherwise expressly agreed. If you receive a damaged product, you should report this by email within three days. You can send this email to: info@barbam.nl

Article 12- Length transactions: duration, termination and extension

Terminate

The consumer can terminate at any time an agreement which has been entered for an indefinite period and which extends to regular delivery of products (electricity included) and services respecting the applicable termination rules of a notice of not more than one month.

The consumer can terminate at any time an agreement entered for a definite period and which extends to regular delivery of products (electricity included) or service at the end of the definite period respecting the applicable termination rues of a notice of not more than one month.

The consumer can in the agreements in the previous mentioned paragraph:

at all times terminate with no restrictions to terminate at a certain time or during a certain period

at least terminate in the same manner as they are entered into by him

at all times terminate with the same notice as the entrepreneur has obtained for himself.

Extension

An agreement which has been entered for a definite time and which extends to a regular delivery of products (including electricity) or services may not  automatically be extended or renewed for a fixed duration.

Notwithstanding the previous paragraph an agreement which has been entered for a definite time and which extends to a regular delivery of daily newspapers, weeklies and magazines may be extended automatically for a specified duration of three months. If the consumer can terminate this extended agreement at the end of the extension period with a notice of one month.

An agreement which has been entered for a definite time and which extends to a regular delivery of products and services, may only be automatically extended for an indefinite period if the consumer at any time terminate with a notice period of no more than one month and a notice period of no more than three months if the in case the agreement extends to a regular delivery, but less than one time per month, of daily newspapers, weeklies and magazines.

An agreement which has been entered for a definite time and which extends to a regular delivery of daily newspapers, weeklies and magazines (trial and introductory subscription) will not be automatically be extended and terminates automatically at the end of the trial or introductory period.

Duration

If an agreement has a duration period of more than one year, the consumer may after one year terminate at any time with a notice period of not more than one month unless reasonableness and fairness are opposed against termination before the end of the agreed duration.


Article-13 Payments

Unless otherwise agreed, the amounts due have to be met by the consumer within 7 days after entering the cooling off period referred to article 6, paragraph 1. In case of an agreement to provide a service the cooling off period starts after the consumer has received the confirmation of the agreement.

When selling products to consumers, a prepayment of more than 50% must never be stipulated in the general terms and conditions. When a prepayment has been stipulated the consumer cannot assert any rights regarding the execution of the relevant order or service(s) before the stipulated payment has been made.

The consumer has the duty to notify the entrepreneur about inaccuracies in the payment details.

In case of default by the consumer the entrepreneur has, subject to legal restrictions, the right to charge the reasonable costs which are made known to the consumer in advance.


Article 14- Complaints 

The entrepreneur features a sufficiently publicized complaints procedure and handles the complaint according to this complaints procedure.

Complaints about the execution of the agreement must be described fully and clearly within reasonable time submitted to the entrepreneur after the consumer has observed the defects.

The complaints submitted to the entrepreneur will be answered within a period of 14 days from the day of receipt. If a complaint has a foreseeable longer processing time, the entrepreneur will answer within 14 days an acknowledgement and an indication when the consumer will receive a more detailed answer.

If a complaint cannot be resolved by mutual agreement then there is a dispute that is subject to the dispute settlement.


Article 15- Disputes

Dutch law exclusively applies to agreements between entrepreneur and consumer whereupon these general conditions/terms are related to.

In case of disputes the consumer can approach Stichting WebwinkelKeur (WebwinkelKeur Foundation) and this foundation will mediate for free. If both parties cannot come up to a solution then the consumer has the possibility to let his complaint be handled by Stichting GeschilOnline. (GeschilOnline.nl Foundation) The ruling of this foundation is binding and both the consumer and the entrepreneur accept this binding ruling.


Article 16- Additional and Different Provisions 

Additional or different provisions compared to the General conditions/terms may not be to the prejudice of the consumer and should be recorded in writing in such a manner that the consumer can save these in an accessible way on a durable medium.

De waardering van www.barbam.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.9/10 gebaseerd op 109 reviews.
0
× How can I help you?